De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.cbsdehoeksteenzeist.nl) van CBS De Hoeksteen, die is gevestigd op Jagerlaan 17, 3701 XG te Zeist, Nederland. 

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer.

Gebruik van deze internetsite
Hoewel CBS De Hoeksteen tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt CBS De Hoeksteen expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

CBS De Hoeksteen beheert en onderhoudt in samenwerking met webdesigner Manschot Grafimedia te Zeist deze internetsite. Zij garanderen niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren. Noch aanvaarden zij enige aansprakelijkheid, wanneer de website en server(s), die de site toegankelijk maken, virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur bevatten, noch voor andere schade veroorzaakt door gebruik van de website.

Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. 

Informatie van derden
Wanneer CBS De Hoeksteen hyperlinks naar e-mailadressen van derden weergeeft, betekent dit niet dat CBS De Hoeksteen de geadresseerden of de aangeboden producten of diensten van diegenen aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. CBS De Hoeksteen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van gevoerde e-mailcorrespondentie en het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke e-mailadressen. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie via dergelijke e-mailadressen is door CBS De Hoeksteen niet geverifieerd.

Wanneer CBS De Hoeksteen hyperlinks van internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat CBS De Hoeksteen de op of via die internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. CBS De Hoeksteen aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door CBS De Hoeksteen niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten
CBS De Hoeksteen, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, afbeeldingen, grafische vormgeving, geluid- en videofragmenten en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBS De Hoeksteen of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CBS De Hoeksteen is het niet toegestaan links naar de website van CBS De Hoeksteen weer te geven. 

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar CBS De Hoeksteen stuurt, kunnen onveilig zijn. CBS De Hoeksteen raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan CBS De Hoeksteen te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan CBS De Hoeksteen te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

CBS De Hoeksteen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot
(i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite,
(ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden,
(iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan CBS De Hoeksteen of aan u wordt gezonden,
(iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite,
(v) misbruik van deze internetsite,
(vi) verlies van gegevens,
(vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
(viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite. 

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van CBS De Hoeksteen en anderen die in opdracht van CBS De Hoeksteen werkzaamheden verrichten.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
CBS De Hoeksteen behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.