De hoeksteen

 • 01_voorpleinoverzicht.jpg
 • 02_rechtsschoolplein.jpg
 • 03_rechtsschoolplein.jpg
 • 04_rechtsentree.jpg
 • 05_entree.jpg
 • 06_linksentree.jpg
 • 07_linksschoolplein.jpg
 • 08_gymnastiek.jpg
 • 09_gymnastiek.jpg
 • 10_achterplein.jpg
 • 11_achterplein.jpg
 • 12_bsohoek.jpg
 • 13_groep.jpg
 • 14_groep.jpg
 • 15_hal.jpg

Zorg & Begeleiding

Intern begeleider
De intern begeleider organiseert, coördineert en bewaakt de leerlingenzorg binnen de school. Hij ondersteunt leerkrachten bij het uitvoeren van zorgverbredingactiviteiten en zorgt voor afstemming van deze activiteiten op schoolniveau.

De Intern Begeleider ziet erop toe dat de IEP-toetsen op tijd worden afgenomen en bespreekt de resultaten met de individuele groepsleerkrachten. Daarnaast voert hij gesprekken met ouders en leerkrachten en ziet er op toe dat gemaakte afspraken met betrekking tot zorgleerlingen nageleefd worden.

Ook onderhoudt de Intern Begeleider contacten met de scholen voor speciaal basisonderwijs (Sbao) en scholen voor speciaal onderwijs (SO), het schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband en eventuele andere instanties. Als laatste neemt de intern begeleider toetsen af bij individuele kinderen en observeert hij in de groepen.

Ondersteuning
Sommige leerlingen hebben extra instructie en/of oefening of juist meer uitdaging nodig. Bijvoorbeeld dyslectische leerlingen en leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak. De school biedt deze ondersteuning anderhalve dag buiten de groep aan en wordt verzorgd door leerkrachten, die hiervoor ingeroosterd zijn. De ondersteuning wordt zowel aan individuele als groepjes leerlingen geboden.

GGD

De school heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor het welzijn van de kinderen binnen de school. Om deze verantwoordelijkheid goed te kunnen dragen heeft de school met diverse instanties contacten. Zo is er tussen school en GGD overleg over de resultaten van de periodieke gezondheidsonderzoeken van de GGD, maar ook over leerlingen waarom men zich zorgen maakt.

Dit laatste vindt plaats in het structureel zorgcontact van de intern begeleider met de verpleegkundige van de GGD. Tijdens dit overleg worden er leerlingen besproken waarom de school of GGD zich zorgen maakt en wordt er bekeken welke stappen er gezet kunnen worden om problemen zoveel mogelijk te beperken. Zorgen omtrent een kind worden natuurlijk eerst met de ouders zelf besproken.

Een voordeel van het structureel zorgcontact is, dat er een extern deskundige kan meedenken met de school, dat problemen eerder gesignaleerd worden en dat er ook in een vroeg stadium al iets mee gedaan kan worden. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw kind in dit zorgcontact besproken wordt, dan vragen wij u dat schriftelijk kenbaar te maken aan de locatiemanager.