Klachtenregeling

Wij willen dat u tevreden bent over het onderwijs dat wordt aangeboden, de faciliteiten die worden geboden en de manier waarop met u en uw kinderen wordt omgegaan. Daar wordt voortdurend aan gewerkt. Maar toch kan het voorkomen dat het anders loopt dan verwacht.

Daarom is binnen de Stichting CBO Zeist e.o. de onderstaande klachtenregeling opgesteld, die uiteraard voldoet aan de voorgeschreven wettelijke regels. De regeling geldt voor iedereen die betrokken is bij de school, zoals teamleden, ouders, verzorgers en bestuursleden en is bedoeld om ervoor te zorgen dat elke klacht op zorgvuldige wijze wordt behandeld.

Soorten klachten

  • Groepsgerelateerde klacht
  • Groepsoverschrijdende klacht
  • School-/directieklacht

Heeft u een groepsgerelateerde of groepsoverschrijdende klacht? U kunt dan het beste na schooltijd de school binnenlopen en de groepsleerkracht of teamleider aanspreken. Ook kunt u uw klacht via het algemene e-mailadres van de school of het e-mailadres van de leerkracht of coördinator mailen. Uw klachtenbrief kunt u sturen naar het adres van de school t.a.v. de groepsleerkracht of teamleider.

Heeft u een school- of directieklacht? Mail deze dan aan de directie via het algemene e-mailadres van de school of het e-mailadres van de directie. Uw klachtenbrief kunt u sturen naar het adres van de school t.a.v. de directie.

Groepsgerelateerde klacht

De groepsleerkracht is het beste op de hoogte van groepsgerelateerde zaken. Klachten met betrekking tot de groep waarin uw kind zit, het onderwijs aan uw kind of de leerkracht van uw kind dient u daarom eerst te bespreken met de groepsleerkracht.

Als u en/of de groepsleerkracht zich niet kan vinden in de mogelijke oplossing voor de klacht, wordt er een afspraak gemaakt met de teamleider. Deze zal, als lid van het managementteam, met u en de groepsleerkracht de kwestie opnieuw bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of uw klacht zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door u aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie u het definitieve standpunt van de school laten weten.

Groepsoverschrijdende klacht

Onderwijsgerelateerde klachten, die betrekking hebben op een specifieke bouwgroep, worden in behandeling genomen door de betreffende teamleider. Deze zal, als lid van het managementteam, met u de kwestie bespreken en proberen een, voor iedere partij, acceptabele oplossing te vinden. Wanneer deze niet wordt gevonden, wordt de schooldirectie geïnformeerd. Deze gaat na of uw klacht zorgvuldig is behandeld en of aan alle vereisten met betrekking tot de door u aangedragen kwestie is voldaan. Eventueel na hoor en wederhoor zal de schooldirectie u het definitieve standpunt van de school laten weten.

School-/directieklacht

Klachten die betrekking hebben op schoolgerelateerde zaken in brede zin en/of op de directie, kunt u direct voorleggen aan de schooldirectie. De schooldirectie kan, wanneer zij dat nodig vindt, het bestuur van Stichting CBO Zeist e.o. voor advies inschakelen en/of betrekken bij de behandeling van de kwestie.

Andere contactmogelijkheden

In sommige situaties kan het prettig zijn (eerst) uw klacht te delen met een persoon buiten de school.

Daarvoor is “GCBO” beschikbaar. U kunt er terecht voor informatie, advies en een luisterend oor.
Kijk voor meer informatie op de website https://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/ 

Ook kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen de Stichting CBO Zeist e.o. Deze vertrouwenspersoon heeft de taak te onderzoeken of er door bemiddeling een oplossing voor de kwestie gevonden kan worden. Hij vormt de schakel tussen de ouders/verzorgers en de directie van de school en brengt advies uit aan beide partijen. Zie het kopje 'vertrouwenspersoon' voor de contactgegevens. 

Vanwege de open cultuur die wij op school hebben, hopen wij dat we klachten via onze interne klachtenprocedure naar tevredenheid kunnen oplossen. Als na behandeling door de schooldirectie blijkt dat er geen, voor beide partijen, bevredigende oplossing kan worden gevonden, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie. Dit kunt u ook doen zonder onze interne klachtenprocedure te doorlopen. Deze commissie moet ervoor zorgen dat klachten zo goed mogelijk worden beoordeeld. Het doel is dat niet alleen de klager, maar ook de school daar beter van wordt. Als het goed is, lost de school de klachten zelf op en leert ze ervan.In het advies, dat de Klachtencommissie uitbrengt, vermeldt zij of ze vindt dat de klacht terecht is. Verder kan de commissie de schooldirectie adviseren om naar aanleiding van de klacht bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. De klachtencommissie kan zelf geen maatregelen nemen om op de school dingen te veranderen. U kunt niet tegen het advies van de Klachtencommissie in beroep gaan.

Het adres van de Klachtencommissie is:
Landelijke Klachtencommissie, postbus 82324, 2508 EH Den Haag
Via e-mail: info@gcbo.nl 

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.