OR en MR

Ouderraad

Wij luisteren graag naar de stemmen van de ouders. Hierdoor is er een onmisbare Ouderraad die bijdraagt aan verschillende onderdelen op school en in contact staat met meerdere vertegenwoordigers van de school.

Positie en rol van de Ouderraad

De positie en de rol van de Ouderraad zijn geregeld in de WMO: Wet Medezeggenschap in het Onderwijs. Volgens deze wet zijn de ouders verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Omdat het in onze samenleving vrijwel niet mogelijk is de kinderen zelf onderwijs te geven, wordt deze taak overgedragen aan de school. Ouders zoeken vaak een school uit die de kwaliteiten levert die hen aanspreken en die aansluit bij hun maatschappijvisie en/of godsdienstige overtuiging. Omdat de ouders uiteindelijk verantwoordelijk blijven voor het onderwijs van hun kinderen, dienen zij ook het recht te hebben mee te denken, mee te beslissen en mee te handelen op de school van hun kinderen. De Ouderraad biedt hiertoe de mogelijkheid.

Onze Ouderraad (OR)

Onze school kent een actieve OR. Zij bemoeit zich niet met het onderwijs, maar heeft wel een signalerende functie. Dat wat ouders opvalt en belangrijk kan zijn voor de veiligheid van onze kinderen, de waarden en normen op school, de kwaliteit van het onderwijs, maar zeker ook het plezier van de kinderen, wordt in de OR besproken.

De OR bestaat altijd uit een oneven aantal personen. Ouders die niet in de OR deelnemen, hebben wel de mogelijkheid om eenmaal per jaar aan te sluiten bij een OR-vergadering. Zij kunnen agendapunten aandragen voor een van de 5 OR-vergaderingen die er per schooljaar zijn. Het team van De Hoeksteen wordt tijdens deze vergaderingen steevast door de locatiemanager en een teamlid vertegenwoordigd. Dit zijn altijd constructieve overleggen en de korte lijnen vergroten de daadkracht. In het eerste gedeelte van de ouderraadvergaderingen vindt afstemming plaats met de Medezeggenschapsraad. Het tweede gedeelte wordt gebruikt voor andere actuele onderwerpen.

De bezigheden van de Ouderraad 

De Ouderraad is ook in andere zin heel actief. Er zijn maar liefst 15 commissies. In alle commissies van de OR zitten zowel ouders als teamleden van de school. Zij houden zich onder andere bezig met: 

✅ Realisatie van groene schoolpleinen in 2015 door o.a. sponsoring.
✅ Wat te doen bij "nieuw op school".
✅ Komst van Sinterklaas.
✅ Kerst (op school of in de kerk).
✅ Viering van (palm)pasen.
✅ Realisatie van sport- en speldag.
✅ Versiering van de schoolhal. 
✅ Meeleven met leerlingen en familie tonen.
✅ Verkeer rondom de school zo veilig mogelijk inrichten.
✅ Afscheid van groep 8.
✅ PR van De Hoeksteen in Zeist e.o.
✅ Organisatie van avond-4-daagse.
✅ Realisatie van projectweek.
✅ Afsluiting van het schooljaar. 

Het motto van al deze commissies is: niet te veel overleggen, maar vooral veel leuke en nuttige dingen voor de school en onze kinderen doen. Dit maakt de Ouderraad onmisbaar voor De Hoeksteen Zeist en de school hecht hier dan ook veel waarde aan.

Vragen of opmerkingen? Mail de Ouderraad naar ouderraadhoeksteen@hs.cbozeist.nl

Medezeggenschapsraad

Wij kennen een medezeggenschapsraad die bestaat uit gekozen ouders en teamleden. De MR is een belangrijk orgaan en helpt om de school verder te ontwikkelen.

Wat de Medezeggenschapsraad is

De Medezeggenschapsraad (MR) heeft het wettelijke recht zich uit te spreken over het beleid van de school tegenover het bestuur en/of de schoolleiding. De instemmingbevoegdheid en het adviesrecht zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) geregeld. De rechten en plichten van de MR van De Hoeksteen Zeist zijn in een reglement vastgelegd.
De MR bestaat uit twee teamleden en twee ouders van De Hoeksteen. Zij vergadert ongeveer acht keer per schooljaar. De directeur van De Hoeksteen neemt als adviseur deel aan deze vergaderingen.

Notulen

Bent u geïnteresseerd in de notulen van deze vergaderingen? Neemt u dan contact op met de MR via de hieronder vermelde contactgegevens.

Personeelsgeleding De Hoeksteen Zeist

Loes Venise

Jasmijn Lohuis

Contact

Indien u vragen of opmerkingen heeft voor de MR, is de MR bereikbaar via e-mail: medezeggenschapsraad@hs.cbozeist.nl

GMR

Wij zijn onderdeel van CBO Zeist. Als gevolg is het beleid voor veel schoolzaken voor alle scholen van de Stichting CBO Zeist gelijk. Hierdoor is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) gevormd die zich over “bovenschoolse” onderwerpen buigt, zoals personeels- en aannamebeleid. De GMR bestaat meestal uit afgevaardigde MR-leden: per school een teamlid en een ouder.

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.