Vakgebieden

Lezen

Technisch lezen

Op De Hoeksteen Zeist is technisch lezen van levensbelang voor de kinderen. Het is namelijk een belangrijk onderdeel dat ze hun hele leven meenemen. Als gevolg hebben we verschillende fases waar verschillende methoden toegepast worden om kinderen het technisch lezen bij te brengen.

Fonemisch bewustzijn

In groep 1 en 2 is fonemisch bewustzijn essentieel. Daardoor wordt er gewerkt met de zogenaamde klankkast aan de hand van een prentenboek. De klankkast bestaat uit allerlei laatjes waarin opdrachten liggen, zoals het herkennen van woorden in zinnen, het herkennen van letters of woordgroepen in woorden en het koppelen van letters aan klanken. Ook wordt er aan de hand van het prentenboek gewerkt aan andere aspecten van de taal, zoals de verhaalopbouw en de woordenschatontwikkeling. Kinderen die moeite hebben met letters en klanken krijgen extra oefeningen in, de zogenaamde, kleine kring. Op deze manier signaleert de leerkracht eventuele risicoleerlingen zo vroeg mogelijk en kan er op tijd de benodigde hulp worden gegeven. Hierdoor zal de overgang naar groep 3 soepeler verlopen.

Veilig Leren Lezen

In groep 3 staat de methode Veilig Leren Lezen centraal. Deze methode wordt gebruikt om elk kind zo goed mogelijk technisch te leren lezen. Daarnaast biedt deze methode ruimte aan passend onderwijs voor elk kind. Zo krijgt het merendeel van de kinderen de basisstof aangeboden. Kinderen die achterblijven krijgen extra instructie en extra oefentijd en kinderen die al verder zijn, krijgen uitdagend en verdiepend materiaal aangeboden. Ons doel is dat vrijwel alle kinderen eind groep 3 AVI-E3 beheersen.

Estafette

“Estafette’ is de methode in groep 4 om de leesontwikkeling voort te zetten. Ook deze methode biedt ruimte aan passend onderwijs voor elk kind. Zo krijgt het merendeel van de kinderen de basisstof aangeboden. Kinderen die achterblijven krijgen extra instructie en extra oefentijd en kinderen die al verder zijn, krijgen uitdagend en verdiepend materiaal aangeboden, de zogenaamde Estafetteloper. Deze werkwijze wordt voortgezet in groep 5 en ons doel is dat begin groep 6 vrijwel alle kinderen over voldoende leesniveau beschikken.

Onderhoud

Elke machine heeft onderhoud nodig, zo ook het technisch lezen van de kinderen. Daarom wordt er vanaf groep 6 het lezen onderhouden. Om het lezen te onderhouden, wordt er iedere dag in de groep gelezen om eventuele terugval te voorkomen. Daarnaast ligt de focus op de leesmotivatie van de kinderen. Om kinderen te motiveren om te lezen, leest de leerkracht veel voor, doen we mee aan de Kinderboekenweek, maken en presenteren de kinderen hun eigen boekendoos en wordt er meegedaan aan de Nationale Voorleeswedstrijd. Hierdoor gaan kinderen het lezen leuk vinden en zijn ze zelf gemotiveerd om hun leesniveau onbewust te onderhouden.

Begrijpend lezen

Om begrijpend te kunnen lezen, moet je vlot kunnen lezen. Daarom besteden we in groep 3 en 4 vooral aandacht aan het technisch leesniveau. Vanaf groep 5 starten we met begrijpend lezen.
Naast vlot kunnen lezen zijn ook de woordenschat en actief lezen belangrijk voor het begrijpend lezen. Kinderen leren begrijpend te lezen door een goede instructie van de leerkracht. De kinderen moeten leren hoe ze een tekst kunnen begrijpen. Daarom fungeert de leerkracht in de lessen begrijpend lezen als hardop denkend rolmodel. Hardop denkend leert de leerkracht de kinderen wat ze moeten doen als ze een tekst niet begrijpen, zoals:

Aanpassen van de leessnelheid;
Doorlezen/herlezen/het woord uit elkaar halen;
Opzoeken (voorspellen) van de betekenis van een woord;
Verder lezen;
Nagaan of je de tekst hebt begrepen.

Hoe de kinderen te werk gaan

Om ieder kind zo goed mogelijk begrijpend te leren lezen, zitten kinderen die moeite hebben met begrijpend lezen in de instructiegroep om samen met de leerkracht de tekst en de opdrachten door te nemen.  De andere kinderen werken in twee- of drietallen. Deze kinderen denken hardop en lezen samen actief de tekst en maken de opdrachten. Voor de kinderen is de leerkracht in eerste instantie een rolmodel, later is hij meer een begeleider. Voor de zwakkere begrijpend lezers blijft hij een rolmodel.

We maken gebruik van de interactieve methode “Nieuwsbegrip”. De leerlingen krijgen wekelijks teksten en opdrachten aan de hand van het actuele nieuws. Er is iedere week een basisles en een XL-les. De XL-les is een digitale les en tijdens deze les komen verschillende soorten teksten aan de orde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de woordenschatontwikkeling.

Om het begrijpend lezen passend te maken voor elk kind, worden de lessen groepsdoorbrekend aangeboden. Hierdoor sluiten de lessen perfect aan bij het niveau van het kind. Het niveau van de kinderen wordt bepaald op basis van de toetsscores van de kinderen op de methodegebonden en methode- onafhankelijke toetsen. Kinderen met een gemiddeld niveau lezen een A- of een B-tekst en kinderen met een bovengemiddeld niveau krijgen de C-tekst aangeboden. Hierdoor telt ieder kind en is het niveau van begrijpend lezen passend voor elk kind.

Spellingonderwijs

Spelling gebeurt voornamelijk met het gehoor. De kinderen horen een woord. Voordat ze dit woord opschrijven, analyseren ze het woord. Dit doen ze door het woord op te delen in zogenaamde klankgroepen. Daarna bekijken ze welke spellingregels zij moeten toepassen. Hoe langer een woord, hoe meer spellingregels de kinderen moeten toepassen.
We besteden veel aandacht aan welke klank je aan het eind van een klankgroep hoort en welke spellingregel er dan van toepassing is.

In groepen 4 t/m 8 wordt gewerkt met de methode “Staal”. Er wordt in de lessen aandacht besteed aan de volgende onderdelen:

✅ Spelling
✅ Werkwoordspelling
✅ Grammatica

De werkwijze van spelling

Ieder kent zijn eigen tempo. Hierdoor wordt het spellen in verschillende fases aangeboden, zodat het passend is voor ieder kind. Dit doen we door de kinderen elke week een nieuwe categorie te leren en de oude categorieën te herhalen.
Werkwoordspelling is heel belangrijk en gelukkig komt dit in Staal vroeg aan bod. Al in groep 4 wordt het werkwoord besproken en vanaf groep 6 start Staal echt met werkwoordspelling door gebruik te maken van het werkwoordschema. Daarnaast is elke derde les in de week is een specifieke grammaticales. Hierdoor leren de kinderen wekelijks grammatica toe te passen.

De rol van de leerkracht

De spellinglessen bestaan voor het grootste deel uit directe instructie. Hierin speelt de leerkracht een belangrijke rol. Goede instructie voorkomt immers fouten. Het goed voordoen (modeling) is daarom extreem belangrijk. Naast goede instructie is herhaling ook heel belangrijk. Daarom begint elke spellingles met het kort opfrissen van alle eerder geleerde spellingcategorieën en grammatica-onderdelen. Door het vele herhalen blijft de kennis actueel. Ieder blok duurt vier weken en heeft altijd dezelfde opbouw. In week 1, 2 en 3 wordt nieuwe leerstof aangeboden en eerder geleerde stof herhaald. In week 3 wordt er een toets afgenomen en in week 4 worden er leerstofonderdelen herhaald. Per week zijn er vijf lessen: vier spellinglessen en één les grammatica.

Rekenen

Rekenen is bij ons op school erg belangrijk voor kinderen. Ze leren dit dan ook al vanaf de kleutergroep. Er zijn verschillende fases ontwikkeld om het leerproces van de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

Rekenen in groep 1/2

In de kleutergroepen wordt er gewerkt aan de hand van rekendoelen. Hiervoor zetten we veel verschillende materialen in, vaak passend bij het thema. Iedere week worden er 3 lessen gegeven waar de volgende onderdelen aan bod komen: 

✅ Het opnoemen van de telrij t/m 10/20 en terugtellen
✅ Verkort tellen met sprongen van 2
✅ Vergelijken van hoeveelheden 
✅ Het herkennen van kleine hoeveelheden in één oogopslag 
✅ Het benoemen van buurgetallen t/m 10/20 
✅ Het herkennen en (schrijven) van de cijfersymbolen t/m 10
✅ Het meten van lengte, omtrek en oppervlakte
✅ Het benoemen van de weekdagen
✅ Gebeurtenissen in volgorde kunnen leggen en uitleggen 
✅ Het nabouwen van bouwsels
✅ Het herkennen, benoemen, sorteren en vergelijken van vormen
✅ Het namaken en voortzetten van meetkundige patronen (mozaïek, kralensnoer, slingers)

De activiteiten komen, naast de kring, ook bij andere werkvormen aan de orde. Zo wordt het bijvoorbeeld gebruikt aan de hand van ontwikkelingsmateriaal in prentenboeken, kringgesprekken, liedjes en gedichtjes. Daarnaast wordt het toegepast in de hoeken en door te spelen op het schoolplein, in de speelzaal en aan tafel.

Rekenen in groep 3 t/m 8

Wij werken in alle groepen aan de hand van leerdoelen die de kinderen in een leerjaar moeten halen. Elke week komen er verschillende doelen aan bod die gedurende het jaar herhaald worden. We werken in 5 periodes. Elke periode duurt 7 weken. Week 1 t/m 6 van een periode zijn voor het instrueren en oefenen van nieuwe doelen of het herhalen van doelen die al eerder aan de orde zijn geweest. Week 7 is een herhalingsweek. In de herhalingsweek kijken we wat de kinderen nog lastig vinden en wat er dus extra geoefend moet worden. In deze laatste week nemen we een toets af om te bekijken wat de kinderen geleerd hebben en aan welke doelen we in een volgende periode nog extra aandacht moeten besteden.

Verder komen er, aan de hand van het rekendagboek, elke week verschillende doelen aan bod die gedurende het jaar herhaald worden, zodat de kinderen de dingen die zij geleerd hebben blijven herhalen. Het rekendagboek wordt op maandag besproken en door de kinderen ingevuld, waarin ze aangeven hoe goed ze het doel denken te beheersen. Gedurende de week zijn er verschillende instructie- en verwerkingsmomenten waar de kinderen werken aan de rekendoelen door middel van betekenisvolle activiteiten of verwerkingsbladen. Aan het einde van de week worden de doelen geëvalueerd. De kinderen laten dan in hun rekendagboek zien hoever ze zijn in hun ontwikkeling met betrekking tot de doelen. De rekendagboeken verzamelen we in een portfolio dat na elke periode mee naar huis gaat. Zo heeft u zelf ook inzicht in de rekenontwikkeling van uw kind.

Passend rekenen voor elk kind

Elk kind heeft zijn eigen niveau. Daarom bieden wij de mogelijkheid om, naast de reguliere lesstof, ruimte te geven voor extra instructie of verdieping. Dit houdt in dat de kinderen die bepaalde doelen lastig vinden tijd en ruimte krijgen om extra te oefenen met de leerkracht en de kinderen die de doelen al goed beheersen worden met verrijkingsmateriaal uitgedaagd. Zo wordt het rekenen passend gemaakt voor elk kind en heeft elk kind zijn eigen uitdagingen.

Om aan te sluiten bij het niveau van het kind wordt er vanaf groep 4 groepsdoorbrekend gewerkt. Dit betekent dat sommige kinderen in een andere groep gaan rekenen, omdat ze meer of minder moeite hebben met rekenen. Daarnaast komen op woensdag de kinderen die minder moeite met rekenen hebben bij elkaar om een of meerdere verdiepingsactiviteiten met elkaar te voltooien. Op die manier worden de kinderen extra uitgedaagd en kunnen ze hun rekenniveau naar een hoger niveau tillen.

Kanjertraining

Voor De Hoeksteen Zeist is de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind extreem belangrijk. Dit ontwikkelt zich naast de cognitieve ontwikkeling en is van levensbelang in de samenleving. Daarom maken wij al meerdere jaren enthousiast gebruik van de Kanjertraining die een zeer positief effect heeft op de groep als geheel, maar ook op de individuele kinderen van de groep. Zo worden alle kinderen opgeleid tot echte kanjers.

Wat we bereiken met de Kanjertraining

Om de kinderen tot echte kanjers te maken zijn er verschillende doelen die hieraan bijdragen. Het belangrijkste doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Echter zijn er ook subdoelen:

Bevordering van vertrouwen en veiligheid in de klas.
Versterking van sociale vaardigheden bij leerlingen.
Beheersing door leerlingen van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten.
Bewustwording van eigenheid bij de leerlingen: Ik doe mij niet anders voor dan ik werkelijk ben.

Als gevolg van de training zal een kind minder last hebben van sociale stress. Ook op langere termijn is het effect van deze training merkbaar. Het blijkt namelijk dat veel kinderen zich na het volgen van de Kanjertraining beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. Ook is het zelfvertrouwen van kinderen en de verbale communicatie van stille kinderen toegenomen. De pestproblematiek en de verbale agressie is afgenomen. De Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Uitgangspunten van de Kanjertraining

Om de kinderen tot echte kanjers te maken, zijn er een aantal trainingsafspraken die de basis vormen voor de Kanjertraining. Deze trainingsafspraken zijn:

We vertrouwen elkaar.
We helpen elkaar.
We werken samen.
We hebben plezier.
We doen mee.

De kinderen worden regelmatig geconfronteerd met de gevolgen van hun gedrag. Ze krijgen te horen wat de gevolgen zijn voor hun positie binnen de groep. Deze informatie krijgen ze van hun klasgenoten. Daarnaast geven de kinderen elkaar ook complimenten en tips.

De petten van Kanjertraining

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petten met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen ze dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom je bent een kanjer.

Je kunt een kanjer zijn op verschillende manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met de blauwe pet. Dan reageer je op een stoere manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes te maken en bent ondernemend. Zolang naast de blauwe pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen zich op  een hele positieve en krachtige wijze gedragen.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt een goed gevoel voor humor. Je bent optimistisch en je verstaat de kunst van het relativeren. Zolang naast de rode pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en opgewekte manier weten te reageren.

Je kunt ook een kanjer zijn in combinatie met een gele pet. Dan ben je vriendelijk, bescheiden en aardig. Zolang naast de gele pet ook de witte pet van het vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele positieve en rustige manier weten te reageren.

Uiteraard zijn er ook verschillende combinaties van petten mogelijk.

De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. Zolang je drager bent van de witte pet van vertrouwen kun je ook niet zeggen dat de ene combinatie beter is dan de andere combinatie van petten.

Wij gebruiken deze methode al jaren en we zien resultaat. Kinderen worden echte kanjers, dat is wat je wil als school.

Op www.kanjertraining.nl vindt u meer informatie over de Kanjertraining.

Cultuureducatie

Wij vinden de ontwikkeling op cultureel gebied noodzakelijk naast de cognitieve en sociale ontwikkeling. 

De kinderen cultuur laten snuiven 

Wij nemen als school deel aan het Netwerk Cultuureducatie Zeist en volgen de Onderwijslijn Cultuur. De Onderwijslijn Cultuur geeft invulling aan de kerndoelen waarin de persoonlijke ontwikkeling van het kind centraal staat. Tijdens de schoolloopbaan maken de kinderen kennis met zes disciplines: beeldend, dans, erfgoed, muziek, taal & media en theater. Hierdoor ontdekken ze verschillende aspecten van de cultuur en ontwikkelingen ze zich tot echte cultuursnuivers.

Culturele activiteiten op school

We maken in de groepen gebruik van het muziekprogramma www.123zing.nl. In combinatie met de aansprekende en veelzijdige digitale lesomgeving ontstaat een muzikale voedingsbodem waarmee de school volop mogelijkheden creëert om muziek op een positieve en structurele manier in het schoolleven te integreren.

Om aan de talenten van de kinderen te voldoen, hebben we op school een talentenatelier. De leerlingen kunnen lessen/workshops volgen waarbij ze hun talenten kunnen inzetten. Hier kunt u denken aan koken, klussen, kunst, sport, programmeren etc. 

Schooltuin

Om de culturele vaardigheden van de kinderen nog verder te ontwikkelen heeft De Hoeksteen Zeist een moestuin. Hierin wordt regelmatig gewerkt door de kinderen uit de groepen 5 en 6 onder leiding van onze moestuinjuf Charlotte. De kinderen leren onder andere hoe ze groentes moeten verbouwen en mogen de verbouwde groentes ook zelf opeten door er bijvoorbeeld groentesoep van te maken. Op deze manier zijn de kinderen lekker bezig en leren ze ook nog eens veel, de perfecte combinatie.

Gymnastiek

Voor ons is een gezonde leefstijl voor kinderen belangrijk. Gezond eten en drinken heeft daarom bij ons de aandacht. Echter is dat niet alles, wij hechten ook veel waarde aan sport en bewegen waarin de speerpunten zijn: VERTROUWEN, PLEZIER EN BEWEGEN 

Energievolle gymlessen

Om het bewegen van elk kind te ontwikkelen, wordt er bij ons op school vanaf de kleuters tot en met groep 8 een doorlopende leerlijn gebruikt waarin ieder kind kan bewegen op zijn of haar eigen niveau. De domeinen spel, judo, bewegen op muziek, turnen en atletiek komen allemaal aan bod. Deze energievolle lessen worden gegeven door een vakleerkracht lichamelijke opvoeding, zodat de kinderen zo goed mogelijk bewegen.

Actief schoolplein

Ook ons schoolplein draagt bij aan het bewegen van de kinderen. Leerlingen worden namelijk uitgenodigd om te bewegen door te klimmen/klauteren, te voetballen op het voetbalveld, te balanceren en door te rennen. Hierdoor hebben ze plezier en bewegen ze ook nog eens veel.

Sportactiviteiten

Om sporten onder kinderen te stimuleren werken wij samen met Sportief Zeist. Dit zorgt ervoor dat wij kunnen deelnemen aan sporttoernooien voor de groepen 3 t/m 8 voor de volgende sporten:

✅ Korfbal
✅ Waterpolo
✅ Tafeltennis
✅ Voetbal
✅ Judo
✅Basketbal

Daarnaast organiseren wij als school zelf ook diverse sportclinics, maar ook de Koningsspelen om de beweging onder kinderen te blijven stimuleren. Echter stopt het stimuleren van bewegen niet na school. Wij stimuleren kinderen namelijk ook om te gaan bewegen buiten schooltijden. Met het initiatief Sjors Sportief proberen we kinderen namelijk om te bewegen, ook als de school klaar is.

Contact

Voor vragen omtrent de sportactiviteiten kunt u contact opnemen met onze vakleerkracht.
Marijn Nijland: marijnnijland@hs.cbozeist.nl 

Deze website is beveiligd d.m.v. reCAPTCHA. De Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.